درباره ما

سلامت روان شما برای ما مهم است

هدف ما :

هدف ما در این مرکز ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی مشاوره و روان درمانی است که برای هرکدام پشتوانه علمی و پژوهشی موجود است.

بدین منظور تمام مراحل مشاوره تخصصی برای شما عزیزان شفاف گردیده و هیچگونه شعار یا مباحث غیر واقع بینانه وانگیزشی وجود ندارد.

مسیر رشد در زندگی دردی اجتناب ناپذیر دارد و فرایند روان درمانی شبیه آن است،پس بهتر است واقع بینانه وارد فرایند مشاوره و روان درمانی شویم.

ماموریت ما:

ماموریت ما در این مرکز بهبود زندگی افراد با استفاده ازروان درمانگران مجرب و برنامه های مبتنی بر شواهد علمی، به منظور ایجاد طراحی زندگی، روابط سازنده تر و در نتیجه کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش بهره وری و امیدواری است.

Scroll to Top